Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Με 51% στην Πληροφορικής Ελλάδος ΕΠΕ

Την απόκτηση του 51% της της Πληροφορικής Ελλάδος ΕΠΕ γνωστοποίησε η εταιρία Medicon Hellas, η οποία συμμετείχε στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης καταβάλλοντας το ποσό των 162.000 ευρώ.

Medicon: Με 51% στην Πληροφορικής Ελλάδος ΕΠΕ
Την απόκτηση του 51% της της Πληροφορικής Ελλάδος ΕΠΕ, γνωστοποίησε η εταιρία Medicon Hellas, η οποία συμμετείχε στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης καταβάλλοντας το ποσό των 162.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Medicon Hellas ανακοίνωσε ότι απέκτησε συνολικά (624) εταιρικά μερίδια επί συνόλου (1.224) στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο της Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ(51% περίπου).

Το ποσό των 162.000 ευρώ, που καταβλήθηκε από την Medicon Hellas προέρχεται από τα κεφάλαια που άντλησε από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.

Η ανωτέρω απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή της από 27.6.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Medicon Hellas περί τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Κατά ακολουθία των ανωτέρω οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Medicon Hellas για τη χρήση που έληξε την 31.12.2003 θα περιλαμβάνουν και τις οικονομικές καταστάσεις της ως άνω νέας θυγατρικής εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v