Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS: Από 19/6-8/7 η αύξηση κεφαλαίου (9ν/20π)

Από 19/6/2009 έως 8/7/2009 θα διαρκέσει η αύξηση κεφαλαίου της Reds, κατά 23.350.250,89 ευρώ, με την έκδοση 17.824.619 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης το 1,40 ευρώ, σε αναλογία 9ν/20π.

REDS: Από 19/6-8/7 η αύξηση κεφαλαίου (9ν/20π)
Από 19/6/2009 έως 8/7/2009 θα διαρκέσει η αύξηση κεφαλαίου της REDS, κατά 23.350.250,89 ευρώ, με την έκδοση 17.824.619 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης το 1,40 ευρώ, σε αναλογία 9ν/20π.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου ορίζεται η 12η/6/2009. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), άνευ δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι, αφενός οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στις 16/6/2009 (record date) στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων της ΕΧΑΕ (ΣΑΤ) και αφετέρου οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης στις 2/7/2009.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της Reds, ύστερα από εξουσιοδότηση από τη Γ.Σ. της 30ής/5, αποφάσισε, την αύξηση κεφαλαίου κατά 23.350.250,89 ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 17.824.619 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης ίσης προς 1,31 εύρώ και 1,40 ευρώ, αντιστοίχως, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 20 παλαιές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και, συνεπώς, εφόσον η αύξηση κεφαλαίου δεν καλυφτεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του πράγματι καλυφθέντος ποσού ΑΜΚ.

Τα δικαιώματα προτίμησης δύνανται να ασκώνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Alpha Bank.

Προθεσμία καταβολής της ΑΜΚ ορίζεται τετράμηνη περίοδος εκτός και αν η υπόψη καταβολή ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Η βασική μέτοχος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει 52,78% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για τη χρήση του 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v