Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΤ: Από 19/6 έως 3/7 η αύξηση κεφαλαίου

Από 19/6 έως 3/7/09 θα διαρκέσει η αύξηση κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κατά 526.262.0,33 εκ. ευρώ με την έκδοση έως 142.232.982 νέων μετοχών, σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

ΤΤ: Από 19/6 έως 3/7 η αύξηση κεφαλαίου
Από 19/6 έως 3/7/09 θα διαρκέσει η αύξηση κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κατά 526.262.0,33 εκ. ευρώ με την έκδοση έως 142.232.982 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,70 εκάστη και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 3,70 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή
μετρητών ορίζεται η 15/06/2009. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών
του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/06/2009.

Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 1.277.484.066,80 και θα διαιρείται αντίστοιχα σε 284.465.964 άυλες, κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,70 εκάστη και σε 60.800.000 ενσώματες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,70 εκάστη.
 
Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, εφόσον καλυφθεί πλήρως η Αύξηση, θα ανέλθουν σε € 526.262.033,40. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v