Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Από 4/3 οι νέες μετοχές από ΑΜΚ

Στις 4 Μαρτίου 2010 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 1.695.600 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 3ν /10π.

Ευρωσύμβουλοι: Από 4/3 οι νέες μετοχές από ΑΜΚ
Στις 4 Μαρτίου 2010 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 1.695.600 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2010, αποφάσισε, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.017.360,00 € με α) την κεφαλαιοποίηση ποσού 769.027,44 € από τον λογαριασμό "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 248.332,56 € από τον λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέο".
 
Από τις κεφαλαιοποιήσεις (α) και (β) εκδόθηκαν 1.695.600 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.60 €, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με την αναλογία για κάθε 10 παλαιές μετοχές 3 νέες μετοχές.

Μετά την ανωτέρω εταιρική μεταβολή (αύξηση) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

Σημειώνεται, ότι την 05/02/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και η διαμόρφωσή του σε νέο κείμενο, σύμφωνα με την από 01/02/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Χ.Α. στη Συνεδρίασή του την 19/02/2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών. Με απόφαση της εταιρίας ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η 25/02/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπό αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, όπως ισχύει, και

β) δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ της 01/03/2010 για την εν λόγω εταιρία. 

Όπως επισημαίνεται, η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.695.600 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται στις 04/03/2010. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα άυλων αξιών (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v