Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Ζημιές ύψους 1,691 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού 1.691,61 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 34.713,31 χιλ. ευρώ.

ΑΕΓΕΚ: Ζημιές ύψους 1,691 εκατ. ευρώ
Τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού 1.691,61 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 34.713,31 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία από το α' εξάμηνο 2009, η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού € -1.691,61 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 34.713,31 χιλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v