Κεπενού: Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,045€

Τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού σήμερα 30/06/201. Ωστόσο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,045 ευρώ.

Κεπενού: Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,045€
Τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού σήμερα 30/06/201. Ωστόσο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,045 ευρώ.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Τέλος, αποφασίσθηκε, η εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, του κου Δημητρίου Κεπενού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Πολυζώη Κεπενού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v