Κεπενού: Από 17/8 χωρίς το δικαίωμα στα 0,045€

Από 17/08/2011 οι μετοχές της Μύλοι Κεπενού θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Κεπενού: Από 17/8 χωρίς το δικαίωμα στα  0,045€
Από 17/08/2011 οι μετοχές της Μύλοι Κεπενού θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. όπως αυτή ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/08/2011 της εισηγμένης εταιρείας.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 25/08/2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank ως ακολούθως :

Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρείες ) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους μέσω της τραπέζης EFG Eurobank θα είναι εφικτή μέχρι την 31η Αυγούστου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μύλοι Κεπενου την 30 Ιουνίου 2011, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (301.500) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο».

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,045 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 0,80 σε ευρώ 0,845 η κάθε μία. Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού ευρώ 301.500 (τριακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,045 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 0,845 σε ευρώ 0,80 η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 301.500 (τριακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), ήτοι ποσού ευρώ 0,045 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αυξομείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 5.360.000,00 διαιρούμενο σε 6.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ έκαστη.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την με αριθμ. Κ2-6792/21.07.2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 10/08/2011 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,045 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v