Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίντεργουντ: Από 20/7 οι νέες μετοχές στο Χ.Α.

Η Ίντεργουντ ανακοινώνει ότι στις 20/7 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 810.150 νέων κοινών μετοχών της στο Χ.Α., που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου κατά 356.466 ευρώ, λόγω εισφοράς 165.000 κοινών μετοχών της Eltop.

Ίντεργουντ: Από 20/7 οι νέες μετοχές στο Χ.Α.
Η Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία ανακοινώνει ότι στις 20/7/2012 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 810.150 νέων κοινών μετοχών της στο Χ.Α., που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσόν των 356.466 ευρώ, λόγω εισφοράς 165.000 κοινών μετοχών εκδόσεως της «Αφοί Τροκούδη Eltop ABEE».

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση με εισφορά θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο ΣΤΑ κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η εν λόγω αύξηση με εισφορά σε είδος καθώς και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περί του μετοχικού της κεφαλαίου εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Κ2-1671/22.3.2012 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.523.437,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 37.553.266 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 34.986.430 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v