Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

3Α: Κατά 50,7% καλύφθηκε η ΑΜΚ

Η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ γνωστοποιεί ότι, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. έληξε την 11/1/2013.

3Α: Κατά 50,7% καλύφθηκε η ΑΜΚ
Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, ύψους 2.244.190,00 Ευρώ και έκδοση 793.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 2,83 Ευρώ η καθεμία, δυνάμει των αποφάσεων των από 10/9/2012 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών), έληξε την 11/1/2013.

Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 50,57% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.134.830,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 401.000 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία, ως εξής:

A) Ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 376.331 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των 1.065.016,73 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 47,46% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε λόγω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 42 παλαιών μετόχων.

Οι 3 εκ των βασικών μετόχων (κ. Δημήτριος Μ. Εφραίμογλου, κα Αγάπη συζ. Μ. Εφραίμογλου και κα Χριστίνα Μ. Εφραίμογλου) άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους και συμμετείχαν στην αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις τους προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 10/9/2012.

Β) Ποσοστό 3,11% καλύφθηκε λόγω άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής 1 εκ των βασικών μετόχων (κ. Δημήτριος Μ. Εφραίμογλου) που άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης του και συγκεκριμένα ασκήθηκαν δικαιώματα προεγγραφής που αντιστοιχούν σε 24.657 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των 69.779,31 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή του της 16/1/2013, δέχθηκε την εν λόγω προεγγραφή και κατά συνέπεια, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 50,57 % της αύξησης, ήτοι συνολικά 400.988 μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσό των 1.134.796,04 Ευρώ.

Επιπλέον, μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, παρέμειναν αδιάθετες μετοχές που ανήλθαν σε 392.012, ήτοι ποσοστό 49,43 % επί του αρχικού ύψους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή του της 16/1/2013, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 13, παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20 περί ελεύθερης κατά την κρίση του διάθεσης των μετοχών, που παραμένουν αδιάθετες μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και τις από 10/9/2012 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών), διέθεσε σε 1 παλαιό μέτοχο που άσκησε τα δικαιώματα προτίμησης του, 12 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές από τις αδιάθετες μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 και τις αποφάσεις των από 10/9/2012 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι κατά 1.134.830,00 Ευρώ, με την έκδοση 401.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 1.134.830,00 Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 2.861.130,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v