Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας:Έκδοση ομολογιακού έως 20,15 εκατ.

Την 14/03/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΔΡΟΜΕΑ ΑΒΕΕΑ.».

Δρομέας:Έκδοση ομολογιακού έως 20,15 εκατ.
Την 14/03/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.».

Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.940.316 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 77.59 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00 ) κατ’ ανώτερο όριο και ακύρωση απόφασης της από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,59%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.940.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα να εκδώσει η Εταιρεία ομολογιακό δάνειο (περαιτέρω «Δάνειο») με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας, υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το κεφάλαιο του Δανείου θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (20.153.200,00 €) Eυρώ και θα διαιρείται σε 20.153.200 ανώνυμες ομολογίες.

Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από τις εξής Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Εμπορική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, Attica Bank ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Alpha Bank Α.Ε. Διοργανωτές θα είναι η Εμπορική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών θα είναι η Εμπορική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Οι ομολογίες θα διατεθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες κατά τα ανωτέρω.


Με την ίδια απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε τις προσημειώσεις υποθήκης, εκχωρήσεις και λοιπές ασφάλειες των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, που θα παραχωρήσει η Εταιρία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια ή ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του ως άνω Δανείου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την ακύρωση της απόφασης της από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,59%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.940.316 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Στέργιου ΤΣΙΝΤΖΑ από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, ως και του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Διονυσίου ΠΑΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ από τον ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυσίου, ως οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν με την από 28.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v