ΧΑ: Εκτός διαπραγμάτευσης από Παρασκευή Alpha, Eurobank, Πειραιώς

Την προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς την Παρασκευή ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΑ: Εκτός διαπραγμάτευσης από Παρασκευή Alpha, Eurobank, Πειραιώς
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 318.568.322 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (ISIN: GRS001003003), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων ομολογιών.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» (ISIN: GRS015013006), προκειμένου να αντικατασταθούν από 255.381.200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε € 15,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και τη μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 14.707.876.542 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (ISIN: GRS323003004), προκειμένου να αντικατασταθούν από 147.078.765 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε € 30,0000000856684. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30, μετά και τη μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.

Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 6.101.979.715 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» (ISIN: GRS014003008), προκειμένου να αντικατασταθούν από 61.019.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) σε €30,00. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης € 0,30, μετά και τη μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης 195.333.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS234003002), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η νέα ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε €0,30 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που προηγήθηκε της ανωτέρω αύξησης.
Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «DIVERSA Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS512003005) από €1,00 σε €0,60.

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,60 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ A.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» (ISIN: GRS387503006). H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v