Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή 25.975.299 μετοχών της Μυτιληναίος

Το ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 25.975.299 μετοχών της Μυτιληναίος που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ και μη εισηγμένων - 100% θυγατρικών της εταιρείας.Η σχέση ανταλλαγής.

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή 25.975.299 μετοχών της Μυτιληναίος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του:

* Ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών, οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €60.000.000 της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» με εγγυητή την εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη.

* Ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και των μη εισηγμένων - 100% θυγατρικών της πρώτης - εταιριών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ανταλλάσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας €0,32, με 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, νέας ονομαστικής αξίας €0,97, β) οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν, και γ) για τις μη εισηγμένες απορροφώμενες εταιρίες δεν εκδίδονται νέες μετοχές.

Η ανωτέρω έγκριση τελεί υπό την αίρεση: α) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συγχώνευση και της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και β) γνωστοποίησης του εγγράφου 4 του Ν.3401/2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συγχώνευση στο ΓΕΜΗ, οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ θα διαγραφούν από το ΧΑ, ενώ η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 26 του ΧΑ (η προσαρμοσμένη τιμή θα ισούται με το άθροισμα των γινομένων του αριθμού των παλαιών μετοχών επί την τιμή κλεισίματος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του αριθμού των μετοχών - πλην αυτών που κατέχει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - επί την τιμή κλεισίματος της ΜΕΤΚΑ, διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά τη συγχώνευση).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του νέων μετοχών της εταιρίας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή της. Επιπλέον, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν θα επηρεάσει τη διαπραγμάτευση των παραγώγων και του μηχανισμού δανεισμού τίτλων επί των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS117123000) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,94 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,055 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Επίσης, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης 4.782 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

* Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «SPACE HELLAS Α.Ε.» (ISIN: GRS402003008) από €1,61 σε €1,08.

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS137003000) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 11 Ιουλίου 2017.

* Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (ISIN: GRS439003005) από €0,60 σε €0,30.

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS448003004) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,61 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,08 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN: GRS395363005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,84 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,24 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 25 Ιουλίου 2017. Επίσης, την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v