Καρέλια: Διανέμει μέρισμα €9,5/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 02.07.2019 (record date).

Καρέλια: Διανέμει μέρισμα €9,5/μετοχή

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2019, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος με κεφάλαια εξωτερικού για τη χρήση του 2018 ανερχόμενου στο ποσό των  €9,50 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10% βάσει του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους €8,55 ανά μετοχή.

Από την 01.07.2019, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 02.07.2019 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 08.07.2019.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd, μέχρι και την 31.12.2020,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v