Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Ονομαστικοποιούνται οι μετοχές

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία θα ανασταλεί η διαπραγμάτευση των τίτλων στο Χρηματιστήριο για πέντε ημέρες.

Μουζάκης: Ονομαστικοποιούνται οι μετοχές

Σταματά στις 29 Αυγούστου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Μουζάκης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ονομαστικοποίησης των τίτλων. Ως ημερομηνία που θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ορίζεται η 5 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ,ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 28 Ιουνίου 2019 , στο ΘΕΜΑ 12ον αποφάσισε την μετατροπή του συνόλου των 32.188.050 κοινών ανωνύμων μετοχών σε ισάριθμες 32.188.050 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ΄αριθμ. 1598945 / 12.08.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας , συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 26/08/2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 29/08/2019. Από την επόμενη εργάσιμη 30/08/2019 παύει η διαπραγμάτευση των Ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες 32.188.050 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 02/09/2019 . για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων Ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ , στο Χ.Α. ορίζεται για την 05/09/2019. Από την ίδια ημερομηνία , το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας , που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 32.188.050 κοινές ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ η κάθε μία και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων ( Σ.Α.Τ ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ( τηλ. 210 34 90 500 κοι Στέφανος Κουρής & Δημήτριος Καρούνης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v