Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,045

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των ως άνω οικονομικών καταστάσεων σε διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Inform Λύκος: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,045

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «Inform Λύκος» ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 31 Αυγούστου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2021 - 30/06/2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται σε €926.026,83 προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε €0,045 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019.

Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των ως άνω οικονομικών καταστάσεων σε διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v