Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Από 9 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό €85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,07) εκάστης.

Attica Bank: Από 9 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία

Η «ATTICA BANK» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 05.07.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων: τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό € 159.149.827,85, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Την 05.08.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 2995010/05.08.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της από 05.07.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,07) εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την 05.08.2022 ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €159.149.827,85, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η 09.08.2022 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 1.224.229.445 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v