Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Από 1.12.2022 έως 9.12.2022 η διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Lavipharm: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία «LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει ότι από την 24.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 24.11.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (EE) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 170.588.235 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης («Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 10,01868413773180 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας («Αύξηση») και τιμή διάθεσης €0,34 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), βάσει της από 30.8.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΓΟΝΟΣ                                                               

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 24.11.2022

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 24.11.2022

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και του Κυρίου Αναδόχου: 24.11.2022

Έγκριση εισαγωγής από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*:  24.11.2022

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής: 24.11.2022

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης: 25.11.2022

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής: 28.11.2022

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (Record date): 29.11.2022

Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.: 30.11.2022

Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής: 1.12.2022

Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα): 9.12.2022

Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής: 14.12.2022

Ιδιωτική Τοποθέτηση για τη διάθεση τυχόν Αδιαθέτων Μετοχών: 15-16.12.2022

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό της κάλυψης της Αύξησης από τη Δημόσια Προσφορά: 16.12.2022

Απόφαση ΔΣ για την κατανομή τυχόν Αδιάθετων Νέων Μετοχών: 16.12.2022

Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και από το ΔΣ της Εταιρείας: 20.12.2022

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και για τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας: 20.12.2022

Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*:  22.12.2022

Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών:  22.12.2022

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση: 23.12.2022.

*H ανακοίνωση της Lavipharm για την ΑΜΚ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικο".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v