Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές σε Κανονισμό - κατηγορίες του ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ προχώρησε και σε μεταβολές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης των μετοχών. Όλες οι αλλαγές.

Αλλαγές σε Κανονισμό - κατηγορίες του ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο νέος Κανονισμός, που θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προβλέπει κατά βάση την απελευθέρωση των "ανοικτών πωλήσεων", όπως αποκάλυψε το πρωί το euro2day.gr.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκονται σε κανονική διαπραγμάτευση 292 εταιρίες και 10 εταιρίες είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Μετά και τις σημερινές αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών σε κάθε Κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

85

83

ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

159

160

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

24

27

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

24

22

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

10

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

302

302

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά Κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθ. 209 παρ. 2α)

Οι μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.(ΚΟ) μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Παραμονή στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθ. 209 παρ. 2β)

Οι μετοχές των κάτωθι 11 εταιριών, κατά την αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210, αλλά παραμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι η μεταφορά από τη Κατηγορία αυτή στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης γίνεται εφόσον δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

1

ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

2

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

4

AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

5

F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

6

Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

7

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

8

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ)

Κεφαλαιοποίηση >95 εκατ. € & <100εκατ. €

9

KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

10

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔ.ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΜΕ (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

Διασπορά >18% & <20%

2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθ. 209 παρ. 2γ)

Οι μετοχές των κάτωθι 3 εταιριών μεταφέρονται από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διότι δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210 του Κανονισμού.

1

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)

Διασπορά <18%

2

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα <15%

3

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)

Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€

Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (άρθ. 213)

Οι μετοχές των κάτωθι 2 εταιριών μεταφέρονται από την Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

1

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα >5%

2

ΖΑΜΠΑ Α.Ε. (ΚΑ)

Κύκλος εργασιών > 3εκατ. €

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μεταφορά στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθ. 211 & 213)

Οι μετοχές των κάτωθι 5 εταιριών μεταφέρονται στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

1

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΚΟ, ΠΟ)

Κύκλος εργασιών <3εκατ.€

2

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ)

Διασπορά <15%

3

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

Εμπορευσιμότητα <5%

4

ΛΑΜΨΑ Α. Ε. ΕΛΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ)

Διασπορά < 15%

5

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ)

Κύκλος εργασιών <3εκατ.€

Οι παραπάνω αλλαγές στις Κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.3 του κανονισμού του Χ.Α., θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία ισχύος των εξαμηνιαίων αναθεωρήσεων της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A., δηλαδή από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2008, με εξαίρεση τη μεταφορά στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, η εφαρμογή των οποίων θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 18 Απριλίου 2008.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.:

-  των 10.600.010 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "DOPPLER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς των μετοχών της. Από το συνολικό αριθμό των προς εισαγωγή μετοχών, 1.197.866 υφιστάμενες μετοχές διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, εκ των οποίων 1.177.032 μετοχές στην τιμή των €2,52 ανά μετοχή και 20.834 μετοχές στην τιμή των €3,12 ανά μετοχή. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ορίστηκε σε €2,52, ενώ ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 7η Μαΐου 2008 και

- των 9.784.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ", αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς των μετοχών της. Από το συνολικό αριθμό των προς εισαγωγή μετοχών, 979.000 μετοχές διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, στην τιμή των €1,45 ανά μετοχή. Ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 12η Μαΐου 2007.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών των εταιριών

  • "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε."
  • "ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε."

και τη μεταφορά τους στην Κατηγορία "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης" από την 18η Απριλίου 2008, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «CENTRIC MULTIMEDIA S.A» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

- τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "F.G. EUROPE A.E." λόγω ακύρωσης 1.780.220 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23η Απριλίου 2008.

- την ισόποση μείωση και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.", η οποία παραμένει €1,00. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 23η Απριλίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v