Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Ενέκρινε το ενημερωτικό η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το ενημερωτικό για την ΑΜΚ της Εθνικής ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις 2/7 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος στην ΑΜΚ θα διαρκέσει από 8 έως 22 Ιουλίου.

ΕΤΕ: Ενέκρινε το ενημερωτικό η Επ. Κεφαλαιαγοράς
Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Εθνικής Τράπεζας για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. ενέκρινε στη συνεδρίαση της Τρίτης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στις 2/7 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος στην ΑΜΚ θα διαρκέσει από 8 έως 22 Ιουλίου.

*** Το πλήρες χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. για την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων, έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσής των δικαιωμάτων

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα Σ.Α.Τ.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009 Έναρξη προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Δημοσίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το πρωινό report της Marfin Analysis, με βάση το κλείσιμο της μετοχής την Τρίτη 30/6 η θεωρητική τιμή μετά την αποκοπή του δικαιώματος διαμορφώνεται στα 18,25 ευρώ και η τιμή του δικαιώματος στα 1,55 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή θα διαμορφωθεί μετά το σημερινό (1/7) κλείσιμο της μετοχής.  


**"Πράσινο φως" στην ΑΜΚ από το ΔΣ του ΧΑ

Αναλυτικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 30/6 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 496.654.269 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 9 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 11,30.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 2α Ιουλίου 2009.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 6ης Ιουλίου 2009.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 8η Ιουλίου 2009 έως και την 22α Ιουλίου, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 8η Ιουλίου 2009 έως και την 16η Ιουλίου 2009.

Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης από τους Δικαιούχους, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητα του προνομιούχου μετόχου και κατόχου ποσοστού περίπου 12,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης μέχρι και το ανωτέρω ποσοστό (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης του Δημοσίου»).

Το Δικαίωμα Προτίμησης του Δημοσίου ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της λήξης της Περιόδου Άσκησης. Με την από 22 Ιουνίου 2008 επιστολή του, το Ελληνικό Δημόσιο γνωστοποίησε στην Τράπεζα ότι θα την ενημερώσει για την άσκηση αυτού του δικαιώματος εντός της δεύτερης ημέρας από την λήξη της Περιόδου Άσκησης. 

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προτίμησης του Δημοσίου παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Στους Δικαιούχους που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το δεκαπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί από τους Δικαιούχους ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες προ-εγγράφονται ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα.

(β) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Εταιρείας, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα, (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΕΤΕ»), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ»). Το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ δύναται να ασκηθεί από τους Απασχολούμενους ως και Συνταξιούχους ΕΤΕ καθόλη της διάρκεια της Περιόδου Άσκησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών λόγω της Αύξησης και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αξορά Αξιών του Χ.Α., όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30 Ιουνίου 2009, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τράπεζας (οδός Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα), σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.nbg.gr), στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.athex.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) από την 1η Ιουλίου 2009, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα υποκαταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα από την 7η Ιουλίου 2009. 

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

* H ανακοίνωση της Εθνικής για την αύξηση κεφαλαίου δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v