Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ:Σε ισχύ από 1/4 το νέο μοντέλο χρεώσεων σε ΧΠΑ

Το νέο μοντέλο χρεώσεων - εκπτώσεων της Αγοράς Παραγώγων, όπως διαμορφώθηκε σε συνέχεια διαβούλευσης με τα μέλη της Αγοράς, ενέκρινε το ΔΣ του ΧΑ στη σημερινή του συνεδρίαση. "Πράσινο φως" σε Vidavo.

ΧΑ:Σε ισχύ από 1/4 το νέο μοντέλο χρεώσεων σε ΧΠΑ
Το νέο μοντέλο χρεώσεων - εκπτώσεων της Αγοράς Παραγώγων, όπως διαμορφώθηκε σε συνέχεια διαβούλευσης με τα μέλη της Αγοράς, ενέκρινε το ΔΣ του ΧΑ στη σημερινή του συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του euro2day.  

Το νέο μοντέλο προγραμματίζεται να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2010, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι σχετικές δοκιμές με τα μέλη.

Αναλυτικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. των 857.210 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" με δ.τ. "VIDAVO A.E.", αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς τους. Από το συνολικό αριθμό των προς ένταξη μετοχών, 85.758 μετοχές διατέθηκαν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην τιμή των ευρώ 3,14 ανά μετοχή. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ορίστηκε σε ευρώ 3,14 ανά μετοχή και ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 12η Μαρτίου 2010.

Επίσης το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε το νέο μοντέλο χρεώσεων - εκπτώσεων της Αγοράς Παραγώγων, όπως διαμορφώθηκε σε συνέχεια διαβούλευσης με τα μέλη της Αγοράς. Το νέο μοντέλο προγραμματίζεται να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2010, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι σχετικές δοκιμές με τα μέλη.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

- 163.354 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.", που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (stock option plan). Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 9η Μαρτίου 2010.

- 98.933.062 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά σε είδος. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 9η Μαρτίου 2010.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε:

- την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "ΙΛΥΔΑ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.".

- την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "EPSILON NET Α.Β.Ε.Ε." από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

- την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2010.

- την τροποποίηση της Απόφασης 20, και ειδικότερα το Μέρος Ε «Ειδικοί όροι ως προς την κατάρτιση συναλλαγής στα συμβόλαια», έτσι ώστε ο διακανονισμός των κινητών αξιών στις εν λόγω Συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο την ΕΧΑΕ, να διενεργείται μόνο με τη μέθοδο της άμεσης παράδοσης (με την κατάρτιση της συναλλαγής).

Τέλος κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α. εγκρίθηκε η εισαγωγή νέου Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικού Δείκτη. Τα βασικά χαρακτηριστικά του παράγωγου προϊόντος (ΣΜΕ) καθώς και του υποκείμενου δείκτη (Δείκτη) περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα κείμενα.

Η "ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ." εγκρίθηκε ως Ειδικός Διαπραγματευτής για τη διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-CSE Τραπεζικός Δείκτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v