ΧΑ: Οk για νέες μετοχές τεσσάρων εισηγμένων

H Επιτροπή Εισαγωγών του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Κορρέ, Μοχλός, Νηρεύς, Δημητρίου αλλά και των μετατρέψιμων χρεογράφων της MPB.

ΧΑ: Οk για νέες μετοχές τεσσάρων εισηγμένων
H Επιτροπή Εισαγωγών του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Κορρέ, Μοχλός, Νηρεύς, Δημητρίου αλλά και των μετατρέψιμων χρεογράφων της MPB.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

* 65.439.624 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας "MARFIN POPULAR BANK", ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 1. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των εν λόγω αξιογράφων ορίστηκε η 12η Αυγούστου 2011.

* 1.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΚΟΡΡΕΣ", οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εταιρείας "Arneta Ltd" . Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Αυγούστου 2011.

* 4.588.137 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.", νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 16,00, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 73.410.192 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 19η Αυγούστου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 16,00 ορίστηκε η 24η Αυγούστου 2011.

* 1.922 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 887 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011.

* 52.536.880 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που προκύπτουν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 15.015.406,40, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., 7-ετούς διάρκειας, με έκδοση 21.040 μετατρέψιμων ομολογιών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα ομολογία ανά 2.497 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 713,66 και τιμή μετατροπής ευρώ 0,34 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ορίζεται η 18η Αυγούστου 2011.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22ας Αυγούστου 2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 24η Αυγούστου 2011 έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 24η Αυγούστου 2011 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

* την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και την αναλογική επιστροφή του ποσού ευρώ 0,045 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,80 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 19η Αυγούστου 2011.

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." από ευρώ 0,97 σε ευρώ 0,87 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,87 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 28η Σεπτεμβρίου 2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.", και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας. Ως ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ 1,50 ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011.

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ" από ευρώ 1,07 σε ευρώ 0,53. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011.

* τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Αυγούστου 2011.
τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,40. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 17η.

* τη σύνταξη πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας "ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.", σχετικά με την εξαγορά της μη εισηγμένης εταιρίας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.".

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από ευρώ 4,70 σε ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 17η Αυγούστου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v