Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΑ: Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του 2011

Σαφώς επηρεασμένα από τη γενικότερη κρίση ήταν και τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς. Πώς τα πήγαν οι 12 εταιρίες το 2011. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα.

ΕΝΑ: Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του 2011
Επηρεασμένα από τη γενικότερη κρίση ήταν και τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων της Εναλλακτικής Αγοράς.

Σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα, οι δώδεκα εταιρίες της ΕΝ.Α. που δημοσίευσαν ετήσια αποτελέσματα είδαν αθροιστικά τον κύκλο εργασιών τους να περιορίζεται από τα 114 στα 106,3 εκατ. ευρώ (-6,7%), ενώ σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων τα κέρδη του 2010 ύψους 40 χιλιάδων ευρώ έγιναν ζημίες που υπερέβησαν ελαφρώς τις 200 χιλιάδες ευρώ.

Από τις 12 εταιρίες, οι πέντε έκλεισαν την περυσινή χρήση με κέρδη και κάποιες από αυτές μάλιστα σημείωσαν επιδόσεις που θα ήθελαν να έχουν επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της κύριας αγοράς του Χ.Α. (π.χ. η Envitec στις κατασκευές, η Entersoft στην πληροφορική, η Alpha Trust κ.ά.).

Επιπλέον, αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα της εταιρίας πληροφορικής Epsilon Net, όχι τόσο για το ύψος των καθαρών κερδών της (167 χιλ. έναντι 128 χιλ. το 2010) όσο για τις θετικές της ταμειακές ροές (λειτουργικές μείον επενδυτικές) ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση του καθαρού της δανεισμού.

Βασικό μειονέκτημα της Εναλλακτικής Αγοράς είναι η πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών των επιχειρήσεων (καλύτερη πορεία στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει η Foodlink), θέμα για το οποίο έχει εκφραστεί προβληματισμός και εξετάζονται πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η χαμηλή εμπορευσιμότητα κάνει τις αποτιμήσεις (χρηματιστηριακές αξίες) των εταιριών λιγότερο προσαρμόσιμες -πότε προς τα πάνω και πότε προς τα κάτω- σε σχέση με τις οικονομικές τους επιδόσεις και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις.

Με βάση τα αποτελέσματα του 2011 (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), ο μέσος δείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στο 1,65, όταν στην κύρια αγορά του Χ.Α. ο συγκεκριμένος δείκτης λαμβάνει τιμή χαμηλότερη της μονάδας.

EN.A.: Οικονομικά αποτελέσματα 2011

Εταιρία

Κύκλος εργασιών

Καθαρά κέρδη

Ίδια κεφάλαια

Κεφ/ποίηση

P/E

P/BV

2011

2010

2011

2010

31/12/11

03/04/12

Alpha Trust

8.963

8.319

713

-679

7.740

25.191

35,3

3,25

Envitec

14.520

19.237

2.027

1.837

26.404

20.633

10,2

0,78

Epsilon Net

7.160

8.997

167

128

11.167

2.737

16,4

0,25

Euroxx

8.529

11.810

-1.269

6

6.416

29.352

n.a.

4,57

Mediterra

6.610

5.190

-184

-1.043

3.905

6.022

n.a.

1,54

Performance

10.035

9.769

-17

-41

2.961

9.850

n.a.

3,33

VIDAVO

290

406

-224

-168

1.022

3.129

n.a.

3,06

Entersoft

7.363

7.319

428

112

6.112

8.020

18,7

1,31

Κρητών Άρτος

4.475

4.431

-58

43

3.901

4.579

n.a.

1,17

Doppler

15.151

18.704

-1.852

-1.205

5.642

16.006

-8,6

2,84

Optronics

3.913

2.081

-196

-325

2.538

4.006

n.a.

1,58

Foodlink

19.301

17.787

257

1.375

9.157

14.307

55,7

1,56

Σύνολο

106.310

114.050

-208

40

86.965

143.832

n.a.

1,65

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v