Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ενέκρινε τις νέες μετοχές της Μοτοδυναμικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "Μοτοδυναμική".

ΧΑ: Ενέκρινε τις νέες μετοχές της Μοτοδυναμικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "Μοτοδυναμική" που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2012.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

*την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε." και την αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,00 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 27η Ιουλίου 2012.

*την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και την αναλογική επιστροφή του ποσού ευρώ 0,165 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,80 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 29η Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 31η Αυγούστου 2012.

*την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. και την αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 0,16 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,60 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 27η Ιουλίου 2012.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

*την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή από την Εταιρία "ALPHA FINANCE ΧΑΕΠΕΥ" στο παράγωγο προϊόν της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ <="" b=""> και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί του εν λόγω παράγωγου προϊόντος την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.

*την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε." από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v