Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: 20 ταμειακές ροές που ξεχωρίζουν

Κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις η ρευστότητα. Οι κινήσεις των εισηγμένων για να γεμίσουν τα ταμεία τους εν μέσω παρατεταμένης κρίσης. Αναλυτικός πίνακας με την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές 20 εταιριών

Εισηγμένες: 20 ταμειακές ροές που ξεχωρίζουν
Χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της πορείας μιας εταιρίας προκύπτουν και από τη μελέτη της κατάστασης των ταμειακών ροών.

Η προσοχή μας στο λεγόμενο cash flow της επιχείρησης έχει μεγάλη σημασία και για δύο ειδικότερους λόγους:

Πρώτον, διότι η κατάσταση των ταμειακών ροών -σε αντίθεση με τη διαμόρφωση της κερδοφορίας- δεν μπορεί να επηρεαστεί από ενδεχόμενες παρεμβάσεις του management.

Και δεύτερον (και κυριότερο) γιατί σε μια περίοδο έντονης πιστωτικής στενότητας πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει αν μια εταιρία μπορεί να παράγει μετρητά και όχι αν μπορεί να εμφανίζει κερδοφορίες.

Το πρώτο κομμάτι του πίνακα ταμειακών ροών αποτελείται από το λειτουργικό κόστος και δείχνει πόσο ταμείο κερδήθηκε ή χάθηκε από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας.

Το δεύτερο κομμάτι του πίνακα δείχνει τις επενδυτικές ταμειακές ροές, δηλαδή το πόσο ταμείο θυσιάστηκε για την υλοποίηση επενδύσεων ή κερδήθηκε από είσπραξη επιχορηγήσεων και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Το άθροισμα των λειτουργικών και των επενδυτικών ροών μας οδηγεί στις ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow), ποσό που κατευθύνεται: α) στη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων β) σε διανομές μερισμάτων και σε επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους και γ) στην αύξηση των διαθεσίμων της εισηγμένης.

Μετά από αυτήν την εισαγωγή, στο σημερινό δημοσίευμα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της κερδοφορίας και των ελεύθερων ταμειακών ροών σε είκοσι εισηγμένες εταιρίες το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι ταμειακές ροές εμφανίζουν πολύ καλύτερη εικόνα από αυτήν που αποτελεί το ύψος της κερδοφορίας.

Στην περίπτωση της Autohellas, για παράδειγμα, ενώ ο εισηγμένος όμιλος το πρώτο εξάμηνο εμφάνισε ζημία 762 χιλ. ευρώ, το ίδιο χρονικό διάστημα κέρδισε σε μετρητά 21,2 εκατ. ευρώ: 19,56 εκατ. ευρώ από τη λειτουργική του δραστηριότητα και 1,66 εκατ. από την επενδυτική.

Άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Motor Oil, που εμφάνισε κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 91,2 εκατ. ευρώ!

Πολύ καλή εικόνα είχαμε και για τα Σωληνουργεία Κορίνθου με λογιστικά κέρδη 6,6 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές 29,3 εκατ. ευρώ!

Η Βιοχάλκο υποχρεώθηκε στο εξάμηνο σε λογιστικές ζημίες 26,3 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να υποχρεωθεί ουσιαστικά σε απώλειες μετρητών.

Ο όμιλος Τιτάν παρουσίασε κέρδη 8,34 εκατ. ευρώ και θετικές ταμειακές ροές 44,3 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες ρευστότητάς του.

Λογιστικές ζημίες είχαμε για την Quest Holdings και παράλληλα θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 12,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία Κανάκης εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές 1,77 εκατ. ευρώ (κέρδη 473 χιλ. ευρώ), γεγονός που όχι μόνο χρηματοδότησε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, αλλά επιπλέον δημιούργησε και θετικό ταμείο (διαθέσιμο μείον τραπεζικός δανεισμός).

Η μεγάλη διαφορά (θετική στις εταιρίες του παρατιθέμενου πίνακα) που παρατηρείται μεταξύ των ελεύθερων ταμειακών ροών και του λογιστικού αποτελέσματος μπορεί να οφείλεται σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες:

Οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις για επισφάλειες, οι απομειώσεις κ.λπ. είναι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το αποτέλεσμα, αλλά όχι και τις ταμειακές ροές.

• Μια εταιρία μπορεί με μια σειρά κινήσεων να βελτιώσει τις ταμειακές ροές της (τήρηση μικρότερων αποθεμάτων, περιορισμός χρονικού περιθωρίου πίστωσης προς τους πελάτες, αύξηση υποχρεώσεων προς προμηθευτές κ.λπ.), χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάσει το λογιστικό της αποτέλεσμα.

• Θετικές ταμειακές ροές προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, από τον τερματισμό ή έστω από τον δραστικό περιορισμό των επενδύσεων κ.λπ., εξέλιξη όμως που πολύ πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρίας.

• Τέλος, θετικές ταμειακές ροές μπορεί να δημιουργηθούν βραχυμεσοπρόθεσμα λόγω της υποχώρησης των πωλήσεων (περισσότερες αποπληρωμές πελατών προς την εταιρία σε σχέση με τις παραγγελίες που δίνει προς τους προμηθευτές της).

Γενικότερα, η εμφάνιση ιδιαίτερα θετικών ταμειακών ροών δεν είναι πάντοτε επιθυμητή μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο στις μέρες μας, καθώς η καλή ρευστότητα είναι ο πρώτος στόχος των επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα εξαμήνου: 20 ταμειακές ροές που ξεχωρίζουν (σε χιλ. ευρώ)

Λειτουργικές

Επενδυτικές

Ελεύθερες

Καθαρά

Εταιρεία

ταμειακές ροές

ταμειακές ροές

Ταμειακές ροές

Κέρδη

Autohellas

19.568

1.665

21.233

-762

Flexopack

4.733

-1.192

3.541

1.638

Kleemann

6.924

-498

6.426

-1.588

Profile

648

-185

463

55

Quest Holdings

13.311

-1.209

12.102

-420

ΒΙΟΧΑΛΚΟ

31.226

-31.337

-111

-26.301

Γενική Εμπορίου

1.894

-1.006

888

98

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

1.235

-555

680

-1.563

Newsphone

4.059

-408

3.651

1.207

ΕΛΓΕΚΑ

5.340

-834

4.506

-3.594

ΕΛΙΝΟΪΛ

2.686

-14

2.672

-940

Καρέλιας

27.087

1.836

28.923

25.556

Motor Oil

129.568

-38.348

91.220

27.525

Πλαίσιο

6.040

-521

5.519

3.398

Κανάκης

1.799

-29

1.770

473

Σφακιανάκης

15.496

-6.869

8.627

-21.421

ΤΙΤΑΝ

48.754

-4.401

44.353

8.346

Σωλ. Κορίνθου

30.239

-941

29.298

6.592

Epsilon Net

1.845

-729

1.116

47

Alpha Trust

784

859

1.643

-1.276***To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v