Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα έξι προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε 6 προγράμματα του ΕΣΠΑ που “τρέχουν” ήδη ή θα “ανοίξουν” το επόμενο διάστημα παρουσιάζει σήμερα το Euro2day.gr

Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε 6 προγράμματα του ΕΣΠΑ που “τρέχουν” ήδη ή θα “ανοίξουν” το επόμενο διάστημα παρουσιάζει σήμερα το Euro2day.


1. Στρατηγικά έργα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της προσπελασιμότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τι χρηματοδοτείται: Στρατηγικά έργα που εντάσσονται στα εξής πεδία: εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ, Βιοκλιματικός σχεδιασμός, Προστασία και πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Συνδυασμένες μεταφορές, Έξυπνες μεταφορές, Αειφορία και πολυτροπικότητα στο χώρο του νησιωτικών μεταφορών, Θαλάσσιος Χωροταξικός Στρατηγικός Σχεδιασμός και Συστήματα Θαλάσσιας Επιτήρησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τρόπους: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή τελέχωση, κοινή χρηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τέσσερις (4) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους δέκα (10) συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής εταίρου. Κάθε επικεφαλής εταίρος, δικαιούται να υποβάλλει μία (1) μόνο πρόταση ανά θεματικό πεδίο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 8.500.000 και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου του 2013, ενώ σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο http://www.interreg.gr.


2. «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση ερευνητών/ερευνητριών, και συγκεκριμένα καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν από τις επιχειρησεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Κάθε επιχείρηση (δικαιούχος) υποβάλει μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός έως δύο ερευνητών. Επικουρικά, μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου.

Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Σε ποιους απευθύνεται: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τι χρηματοδοτείται: Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης (Δημόσια Δαπάνη) ανά επιχείρηση ανέρχεται στο 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου. Tο υπόλοιπο 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 9.500.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου του 2013.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο: https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/


3. ICT4GROWTH

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).?Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.

Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Σε ποιους απευθύνεται: Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120.000.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου του 2013.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚΤΠ Α.Ε. Το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου της δράσης : http://ict4growth.ktpae.gr/. Κατα την είσοδο στο σύστημα δίνονται πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος.

Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της.


4. «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα»

Με το πρόγραμμα προβλέπεται να ενισχυθουν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που
έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Τι χρηματοδοτείται: Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. Επίσης χρηματοδοτούνται δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.?Καθώς επίσης και δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης, δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης?και δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών.

Προϋπολογισμός Έργων: Στο πλαι?σιο του Προγρα?μματος ενισχυ?ονται ε?ργα υ?ψους επε?νδυσης τουλα?χιστον απο? 30.000 ευρώ ε?ως με?γιστο 400.000 ευρώ και με δια?ρκεια υλοποι?ησης – ολοκλη?ρωσης αυτω?ν με?χρι 31.3.2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ η προκήρυξή του αναμένεται.


5. Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας 169.071 άνεργες γυναίκες ηλικίας από 18 έως 64 ετών δίνει η δράση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων » (ΕΠΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ και ενίσχυση ανά πρόταση από 10.000 ευρώ έως 32.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται δύο υποδράσεις: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών και για γυναίκες 36-64 ετών.

Ποσό Επιχορήγησης – ?ιάρκεια Υλοποίησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
• Χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
• Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. ?ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1η Μαρτίου και η καταληκτική η 29η Μαρτίου του 2013. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε 7 ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση, όπως αυτή θα έχει παραχθεί μέσω της υποβολής της στη φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ στη διεύθυνση htpp:www.ependyseis.gr.


6. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμόυ 456 εκατ. ευρώ που απευθύνεται σε 500 επαγγέλματα από τους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Σε ποιούς απευθύνεται: Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Σε νέες-υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Τι χρηματοδοτείται: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:
• από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
• από 20.000 έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»
• από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 25/4/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v