Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα οκτώ προγράμματα για κατάρτιση ανέργων

Μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες άνεργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας δίνουν οκτώ προγράμματα του ΕΣΠΑ που παρουσιάζει σήμερα το Εuro2day.gr.

Μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες άνεργους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας δίνουν 7 προγράμματα του ΕΣΠΑ που παρουσιάζει σήμερα το Εuro2day.gr

Μεταξύ των προγραμμάτων είναι αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, κατάρτιση σε 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών αλλά και κατάρτιση 28.734 ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).


1. Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων (μελών αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως νομικά πρόσωπα κλαδικών φορέων, τα οποία με τη δράση τους προάγουν το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με το καταστατικό τους εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς.

Τι χρηματοδοτείται: Ενέργειες προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής υλοποίησης της κατάρτισης.?
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορείες μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epeaa.gr


2. Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία στον Πολιτισμό"

Το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση νέων ανέργων έως 35 ετών για χρονικά διάστημα έως επτά μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) –κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου- σε υπηρεσίες φυλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών.

Τι χρηματοδοτείται: Η καταβαλλόμενη αμοιβή στους απασχολούμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων?καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, υποχρεούνται να καταβάλλουν και την ασφαλιστική κάλυψη εργοδότη και εργαζόμενου.

Σε ποιους απευθύνεται: Οι ωφελούμενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
Οι νέοι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να αναζητούν τις προκηρύξεις και τις θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού-Τουρισμού ep.culture.gr.


3. Παρεμβάσεις για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Το πρόγραμμα αφορά ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Σε ποιούς απευθύνεται: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα trafficking, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες κ.ά.

Τι χρηματοδοτείται: Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ μικτά ανά ώρα ή 6 ευρώ μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οροθετικοί ή άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική, σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του α΄τριμήνου του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και παρατίθενται στη σελίδα www.eye-ekt.gr.


4. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ανέργους

Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται, αφορά στην κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Τι χρηματοδοτείται: Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 ερώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 ευρώ μικτά εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, εκ των οποίων 70 ώρες ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση και 30 ώρες διδασκαλία σεμιναριακού τύπου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15,6 εκατ. ευρώ ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης www.eye-ekt.gr.


5. 2η Ευκαρία για 6.000 απολυμένους

H "2η Ευκαιρία" είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5 ευρώ μικτά ανα ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει on-line στην ιστοσελίδα της Δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/ ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα.


6. Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για 7.000 εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Τι χρηματοδοτείεται: Η Συμβουλευτική θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτομο και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα και η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα.


7. Κατάρτιση 28.734 ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η δράση αφορά σε Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς. Ενδεικτικά, τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών στο Διαδίκτυο, διαχείριση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) κ.ά. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορά συνολικά 28.734 ωφελούμενους.

Τι χρηματοδοτείται: Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ μικτά.?

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι, ασφαλίζονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία, για τις καλύψεις που προβλέπονται από αυτή. Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις ώρες, ενώ καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους του οικείου ΕΣΔΕΚ.

Η προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος το οποίο είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ αναμένεται. Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.). Τα Κ.Ε.Κ. που υλοποιουν το πρόγραμμα ανά Περιφέρεια με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στο έντυπο του Προγράμματος, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.


8. Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας - Πρόσληψη 850 ανέργων σε Κοινωνικές Δομές & Λειτουργία Κοινωνικών Δομών

Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια όπως: Κοινωνικά παντοπωλεία, Κοινωνικά φαρμακεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήρια, Δομές παροχής Συσσιτίων, Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Τράπεζες χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης, σε Δήμους όλης της χώρας, με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων. Θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 195 Κοινωνικών Δομών σε όλη την Ελλάδα για διάστημα 24 μηνών. Στις Δομές αυτές θα δημιουργηθούν, και θα χρηματοδοτηθούν για το ίδιο διάστημα, 850 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι:?Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους συμπράττοντες Δήμους, καθώς και στους Φορείς που θα λειτουργήσουν τις Δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον χρόνο λειτουργίας της κάθε μίας και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.

β) Άνεργοι:?Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις Δομές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στους Υπεύθυνους Φορείς, σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο κάθε Φορέας.

Ο προϋπολογισμός του έργου το οποίο είναι ανοικτό από την 1η Νοεμβρίου είναι 28,771 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v