Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

v