Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΤΛΑΣ ΑΧΕ: Τι έλεγαν προ τριμήνου διοίκηση και ορκωτός

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε χθες την απόφασή της για «προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΑΤΛΑΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και μάλιστα η απόφαση αυτή «έχει άμεση εφαρμογή».

Σε μια τεταμένη χρηματιστηριακή περίοδο, που κυριαρχείται από το σκάνδαλο της Folli Follie, είχαμε και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της χρηματιστηριακής εταιρείας ΑΤΛΑΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε χθες την απόφασή της για «προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΑΤΛΑΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και μάλιστα η απόφαση αυτή «έχει άμεση εφαρμογή».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση ξεκίνησε από πρόβλημα ρευστότητας που εμφάνισε η χρηματιστηριακή εταιρεία. Ωστόσο, ανατρέχοντας στις λογιστικές καταστάσεις του 2017 που έχουν υπογραφεί στις 21 Φεβρουαρίου του 2018, επισημαίνουμε τις παρακάτω αναφορές (πέρα από τις γενικόλογες επισημάνσεις περί διαφόρων κινδύνων):

• «Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα και η χρήση των πιστωτικών της ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας».

• «Η διοίκηση, έχοντας διενεργήσει αξιόπιστο και βάσιμο επιχειρηματικό σχεδιασμό, θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα για τους προσεχείς δώδεκα μήνες».

• Την «καθαρή» έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, που χωρίς παρατηρήσεις και εμφάσεις σε επιμέρους ζητήματα αναγράφει ότι «κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920».

• «Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα (εννοεί από 1/1/2018 έως 21/2/2018) των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».

Τι έδειχναν τώρα τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017;

Πρώτον, αρνητικό μικρό κέρδος (-163 χιλ.) και προ φόρων ζημία 304 χιλ. ευρώ. Και όλα αυτά με κύκλο εργασιών μόλις 135 χιλ. ευρώ.

Δεύτερον, ίδια κεφάλαια μόλις 246 χιλ. ευρώ, όταν το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε ένα εκατ. ευρώ.

Τρίτον, έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς ο δείκτης κυκλοφοριακού ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμο παθητικό ανερχόταν μόλις στο 50% (930 χιλ. έναντι 1,873 εκατ. ευρώ).

ΥΓ: Κατά το πρώτο φετινό πεντάμηνο, η οικονομική κατάσταση δεν είναι χειρότερη της αντίστοιχης περυσινής (π.χ. άνοδος ΑΕΠ στο τρίμηνο), ενώ η αξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών εμφανίζεται κατά τι αυξημένη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v