Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: 'Εναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ  ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €200 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.

Αναφορικά με την ως άνω αποπληρωμή δανείου διευκρινίζεται ότι αφορά στην ολική αποπληρωμή του από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200 εκατ.το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια, υπολοίπου €150 εκατ. την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις
χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση. Η ενημέρωση
του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών
στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 16.10.2020
ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού
Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας
Προσφοράς των Ομολογιών.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και
τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών
στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 27.10.2020.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΠΑΠΟ2» και με λατινική
γραμματοσειρά «OPAPB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000
ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από
τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου
Προσφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v