Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Ανακοίνωση Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ομολογιακού Δανείου

Κηφισιά, 14 Απριλίου 2021
Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την απόφασης της
Συνέλευσης των ομολογιούχων δανειστών κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου
2021, υπεγράφη η σύμβαση τροποποίησης του προγράμματος του κοινού
ομολογιακού δάνειου ποσού €200.000.000 (το «ΚΟΔ») της Εταιρείας που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν
από το ΚΟΔ.
Ειδικότερα, η Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών κατά τη συνεδρίαση της 30ης
Μαρτίου 2021 αποφάσισε όπως ποσοστό 14% των αντληθέντων από το ΚΟΔ
κεφαλαίων (συνολικού ύψους, κατόπιν αφαίρεσης των δαπανών έκδοσης,
€27.420,58 χιλ., ήτοι €27.465,16 χιλ. μείον €44,58 χιλ. που έχουν ήδη διατεθεί για
τον αρχικό σκοπό) διατεθούν, έως την 31.12.2021, για την κάλυψη αναγκών της
Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης αντί της χρηματοδότησης μέρους της κατασκευής
εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η αλλαγή αυτή
συμφωνήθηκε, δεδομένου ότι -στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των
κεφαλαιουχικών δαπανών που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19- η Εταιρεία έχει αναβάλλει την υλοποίηση του
εν λόγω έργου. Σχετικά σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει ήδη υλοποιήσει την
μετεγκατάσταση τμημάτων της (γραφείων) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους και καλύτερο
συντονισμό, παρά την αναβολή του προαναφερόμενου έργου. Συνεπώς, τα κεφάλαια
που προορίζονταν για την κατασκευή του εκπαιδευτικού κέντρου θα διατεθούν σε
κεφάλαιο κίνησης, ενώ η κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου που έχει προς το παρόν
αναβληθεί θα χρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι Έκδοσης του
ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 28.02.2019, χωρίς περαιτέρω
τροποποίηση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v