Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος  - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 31.01.2022 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 28.11.2022 σε αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 16.780,00.  

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.3556/2007, ως ισχύει και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v