Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Α.Ε. στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών Α.Ε. την 15.06.2022, σε εφαρμογή της από 15.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, αποφάσισε ότι η Εταιρεία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 16.06.2022 και 31.12.2022 θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα ευρώ (1 ευρώ) και ανώτατη τα δέκα ευρώ (10 ευρώ) ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v