Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει βάσει του άρθ 1 παρ 5 ΠΔ 82/1996, όπως ισχύει, ότι προτίθεται είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, ήτοι στον ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-2024 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» με αριθμό Διακήρυξης Π405/06.06.2022, που προκήρυξε το υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. ‘'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ''», με προϋπολογισμό 7.722.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13.07.2022 και άνοιγμα προσφορών την 19.07.2022. Ανακοινώνεται στις μετόχους-ανώνυμες εταιρίες ή άλλες νομικές οντότητες, που οφείλουν βάσει των διατάξεων του άρθ 8 Ν. 3310/2005, όπως ισχύουν, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, ότι οφείλουν να παράσχουν στην εταιρία τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Γνωστοποιούνται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθ 2 παρ 3 Π.Δ. 82/1996 περί στέρησης των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v