Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PASAL: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 889/11.3.2015 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας στις 10.3.2015 σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Οι παραιτήσεις της Pasal από εκκρεμείς δικαστικές ενέργειες εις βάρος της Τράπεζας Πειραιώς θα πραγματοποιηθούν εντός των προσεχών ημερών

2. Αμέσως μετά των προανεφερομένων παραιτήσεων θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς 20.353.776 μετοχών κυριότητας Pasal εκδόσεως της Trastor ΑΕΕΑΠ έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 28.432.304 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην συνολική οφειλή της Pasal προς την τράπεζα Πειραιώς.

Οι υπό 1 και 2 ενέργειες θα ολοκληρωθούν το αργότερα μέχρι την 10.4.2015.

3. Οι βασικοί όροι του δικαιώματος επαναγοράς για το ήμισυ (1/2) των 20.353.776 μετοχών κυριότητας της στην Trastor οι οποίες θα μεταβιβαστούν στην τράπεζα Πειραιώς δηλ. 10.176.888 μετοχές, είναι: (α) τιμή επαναγοράς ανά μετοχή €1,63 προσαυξημένο κατά €0,033 ανά έτος μείον αναλογία μερισμάτων και μείον αναλογίας αποπληρωμής διακανονισμένου χρέους 4,7 εκ. προς την TRASTOR (αφορά ληφθείσα προκαταβολή από ακυρωθείσα μεταβίβαση ακινήτου) (β) τριετής περίοδος άσκησης οποτεδήποτε από 6.3.2015 μέχρι και την 31 Μαρτίου 2016 ή οποτεδήποτε μεταξύ 1ης έως και 31ης Μαρτίου 2017 ή 1ης έως και 31ης Μαρτίου 2018 (γ) το δικαίωμα μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία της Pasal. Το δικαίωμα θα παρασχεθεί στην Pasal αμέσως μετά την απόκτηση από την τράπεζα Πειραιώς των υπό (2) μετοχών.

4. Η συμφωνία διευθέτησης του χρέους ύψους 3,2 εκ. ευρώ της εταιρείας με την επωνυμία DEVART Α.Ε. (η οποία είναι έμμεση συμμετοχή της PASAL) θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς ή θυγατρικής της Τράπεζας εταιρείας ακινήτου (αγροτεμαχίου στη Λάρισα εκτάσεως 44.700 τ.μ.) κυριότητας της Devart A.E.

5. Το σύνολο του δανεισμού των εταιρειών του ομίλου Pasal ύψους € 35.486.968 αναλύεται ως εξής: (α) ποσό € 28.432.304 αφορά στην συνολική οφειλή της Pasal προς την τράπεζα Πειραιώς και διευθετηθεί μέσω της υπό (2) απόκτησης 20.353.776 μετοχών κυριότητας Pasal εκδόσεων της TRASTOR ΑΕΕΑΠ (β) ποσό € 3.834.822 αφορά οφειλή της Pasal προς την Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ και θα διευθετηθεί με λύση δύο χρηματοδοτικών συμβάσεων μίσθωσης με ταυτόχρονη μεταβίβαση της κατοχής και της χρήσης δύο ακινήτων (στην Θεσσαλονίκη και στο Ν. Ηράκλειο Αττικής) που αφορούν τις αντίστοιχες συμβάσεις και (γ) το υπόλοιπο ποσό αφορά την υπό (4) αναφερόμενη οφειλή της DEVART AE προς την τράπεζα Πειραιώς και θα διευθετηθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v