ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 6 η Σεπτεμβρίου του 2019, και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν δι’ αντιπροσώπου τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.391.020 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 63,13% επί συνόλου 8.424.900 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24.04.2019 και αναρτήθηκαν νομίμως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ θα δημοσιευθούν στο ΓΕ.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν.4548/2018. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως αυτή καταχωρήθηκε στο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 24.04.2019 την από 24.04.2019 (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα υποβληθέντα και εγκριθέντα στοιχεία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 01/01/218 έως 31/12/2018.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ., η Πρόεδρος πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής τους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως την ανάθεση την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο για την ως άνω περίοδο στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο οδός Ζεφύρου 56 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και δη στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή ο κ. Παναγόπουλο Γεώργιο (ΑΜ ΣΟΕΛ 36471) και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή κ. Παντερλή Δημήτριο (ΑΜ ΣΟΕΛ 38651) με ετήσια αμοιβή 24.500 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018. Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκε το ποσό των 104. 000 ευρώ, το οποίο κατανεμήθηκε ως ακολούθως: (ι) στον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πολιτόπουλο ποσό 80.000 ευρώ μέχρι 31.08.2018 όπου έπαψε να ασκεί τα καθήκοντα του λόγω παραίτησης του (ιι)στο μέλος κ. Εμμανούηλ Κλειδή 8.000 ευρώ (ιιι) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος κ. Γεώργιο Βασιλάκο 10.000 ευρώ και (ινι) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος κ. Στέφανο Διαλετή 2.000 ευρώ. Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, προέβη ομοφώνως σε έγκριση ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2018 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Πρόεδρος ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 προβλέπεται η δυνατότητα της προκαταβολής αμοιβής προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν κατά την τρέχουσα χρήση και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία τελικά θα εγκρίνει οριστικά την καταβολή αυτής για την εν λόγω χρήση. Η δε καταβολή της εν λόγω αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε στο πλαίσιο της παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 έως του ποσού των 12.000 ευρώ για την τρέχουσα χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, το οποίο προτείνεται να καταβληθεί ως ακολούθως: (ι) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος κ. Γεώργιο Βασιλάκο 6.000 ευρώ και (ιιι) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος κ. Στέφανο Διαλετή 6.000 ευρώ. Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως κατά την έννοια της παραγρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθ’ όλη τη χρήση στην Εταιρεία σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και της παρακολούθησης της καθημερινής λειτουργίας αυτών καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των συνδεδεμένων εταιρειών της. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών της, καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς. Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, προέβη ομοφώνως στη χορήγηση αδείας, κατά το άρθρο 98 παραγρ. 1 του ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των συνδεδεμένων εταιρειών της. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών της , καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 7ο: Επικύρωση σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος ενημερώνει την τακτική Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 καθίσταται επιτακτική η ενεργή συμμετοχή της Επιτροπής Αμοιβών και Αποζημιώσεων. Η εν λόγω επιτροπή διαθέτοντας το τεκμήριο της ανεξαρτησίας, αφού θα αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εισηγείται τους όρους και τις αρχές της Πολιτικής Αμοιβής κατά την έννοια των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε αλλαγές αυτής καθώς επίσης και θα εισηγείται την ανάδειξη υποψηφιοτήτων για μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Αμοιβών. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής οι κάτωθι: Α) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Βασιλάκος Γεώργιος, Β) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Διαλετής Στέφανος και Γ) η νομική σύμβουλος κα Μαρία Μαρόλη του Κωνσταντίνου. Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα επικύρωσε τη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου της Συνέλευσης. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι τα εξής: Α) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Βασιλάκος Γεώργιος, Β) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Διαλετής Στέφανος και Γ) η νομική σύμβουλος κα Μαρία Μαρόλη του Κωνσταντίνου.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 εισάγεται υποχρέωση για τις εισηγμένες εταιρείες θέσπισης πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών προτείνεται να εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και του γενικού διευθυντή ή λοιπών διευθυντικών στελεχών. Η πολιτική αποδοχών καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 4548/2018 και δη των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και τις ανάγκες της Εταιρείας για μια εκσυγχρονισμένη διακυβέρνηση και χάραξη στρατηγικής από τα διοικούντα μέλη της και θα συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ θα έχει διάρκεια ισχύος τέσσερα έτη. Με την πολιτική αποδοχών η Εταιρεία στοχεύει στη δίκαιη και εξισορροπημένη αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και του Γενικού Διευθυντή της ανάλογα με παρεχόμενες υπηρεσίες τους και τη συμβολή τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση και βιωσιμότητα της Εταιρείας. Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Πολιτική Αποδοχών μετά την έγκριση της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και κάθε τροποποίηση θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αυτού, η Πρόεδρος ανέγνωσε τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών και πρότεινε την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση καθώς εισηγήθηκε την υλοποίηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ενεργεί κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων . Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα ενέκρινε ομοφώνως την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία θα εφαρμοστεί για την καταβολή αμοιβών από τη χρήση 2020 και εφεξής με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς επίσης ενέκρινε την εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών κατόπιν σχετικών εισηγήσεων από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 9ο: Εναρμόνιση Καταστατικού Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4548/2018 - Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει αυτή ότι από 01.01.2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018 οι ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να εναρμονίσουν τα άρθρα του καταστατικού τους με τις διατάξεις του νέου νόμου κατά το μέτρο εκείνων των άρθρων που διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες διατάξεις του νέου νόμου και οι οποίες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. Σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018 η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με την οικεία νομοθεσία να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4548/2018.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε το σχέδιο καταστατικού της Εταιρείας προσαρμοσμένες στις νέες διατάξεις του νόμου, οι οποίες οφείλουν υποχρεωτικά να εναρμονιστούν με το προβλεπόμενο στον Ν. 4548/2018 περιεχόμενο. Για το σχέδιο του νέου καταστατικού, με επισήμανση των αλλαγών που επέρχονται για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της τροποποίησης, κατάργησης και αναρίθμησης των διατάξεων του Καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα ενέκρινε ομοφώνως την κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως σχέδιο, το οποίο κατόπιν την παρούσα έγκριση θα αναρτηθεί ως οριστικό κείμενο στην ιστοσελίδα www.intertech.gr.

Θέμα 10ο: Έγκριση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2019 (πρώην άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920) και είχαν συναφθεί κατά την χρήση 2018.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 καταρτίσθηκαν συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η δε κατάρτιση τους ενέπιπτε στις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Οι εν λόγω συμβάσεις, όπως παρατίθενται ακολούθως στο σύνολό τους κρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ήταν απόλυτα αναγκαίες και συμβάλλουν συγχρόνως στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας και οι όροι τους είναι αυτοί που επικρατούν στην αγορά σε ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός σκοπός. Το Δ.Σ. με τις σχετικές αποφάσεις του και προς διασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας εκπλήρωσης των συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων των ως άνω νομικών προσώπων, αποφάσισε να προβεί στην κατάρτιση των σχετικών αποφάσεων και να εισηγηθεί στη Γ.Σ. της Εταιρείας την έγκρισή τους κατ΄ άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και με δεδομένο ότι δεν είχαν ακόμα εφαρμογή οι διατάξεις και η διαδικασία του άρθρου 99 και επομ. του ν. 4548/2018.

Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 είναι οι εξής :

Η από 31.12.2018 σύμβαση με την εταιρεία «Village Roadshow ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Η εν λόγω σύμβαση συνιστά τροποποίηση της από 01.04.2016 σύμβασης με αντικείμενο την πραγματοποίηση ενεργειών προβολής, προώθησης και διαφήμισης της εταιρικής εικόνας και των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας έναντι αξίας προαγορασμένου διαφημιστικού χρόνου τιμήματος, εν είδη προκαταβολής, η οποία αναμένεται τελικά να αποσβεστεί μέχρι την 31.12.2020, άλλως η αξία τυχόν μη αναλωθέντος χρόνου θα επιστραφεί στην Εταιρεία. Η από 31.10.2018 σύμβαση με την εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.». Η εν λόγω σύμβαση συνιστά τροποποίηση της από 02.01.2015 σύμβασης με αντικείμενο την διαφημιστική προβολή της Εταιρείας και των προϊόντων έναντι αξίας προαγορασμένου χρόνου προβολής, εν είδη προκαταβολής της, στον τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA» και στον ιστότοπο «www.alphatv.gr» αυτής, η οποία αναμένεται τελικά να αποσβεστεί μέχρι την 31.12.2020. Η από 20.11.2018 σύμβαση με την εταιρεία «ΚΒ ΙMPULS HELLAS A.E. ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», η οποία συνιστά τροποποίηση της από 20.11.2013 σύμβασης δανείου. Η ως άνω εταιρεία ανήκει στην εταιρεία «KONTINENTAΛ: A.E. Η ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης μέχρι την 20.11.2019 για την αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου ποσού 100.000 ευρώ με επιτόκιο 2,15% τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Η από 20.11.2018 σύμβαση με την εταιρεία «ΚΒ ΙMPULS HELLAS A.E. ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», η οποία συνιστά τροποποίηση της από 01.07.2014 σύμβασης δανείου. Η ως άνω εταιρεία ανήκει στην εταιρεία «KONTINENTAΛ A.E.».

Η ανανέωση της διάρκειας της σύμβασης μέχρι την 20.11.2019 για την αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου ποσού 468.750 ευρώ με επιτόκιο 2,15% τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του η Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία τηρεί την υποχρέωση περί δημοσιοποίησης συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 99 και ενδέχεται να ανακύψουν σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 97 παραγρ. 1 του ν. 4548/2018 και πρότεινε την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2019 (πρώην άρθρο 23α του κν.2190/1920) και είχαν συναφθεί κατά την χρήση 2018. Κατόπιν αυτών η Γ.Σ., απέχοντος του μετόχου κ. Δημητρίου Κοντομηνά από την ψηφοφορία βάσει του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, με ψηφίσαντες των λοιπών μετόχων του άνω πίνακα ενέκρινε ομοφώνως τη σύναψη των ως άνω αναφερόμενων συμβάσεων οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2019 (πρώην άρθρο 23α του κν.2190/1920) και είχαν συναφθεί κατά την χρήση 2018 πριν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 99 επομ του ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v