Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση έκδοσης νέου Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 3156/2003, έως ποσού €15.000.000, και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου.

3. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

4. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά τη διάρκεια.

5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το σκοπό.

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v