ΙΝΤΕΑΛ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 15-01-2020) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 15-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 06 Φεβρουαρίου 2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v