Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AEGEAN: Αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ ΑΠΟ 21.7.2020

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία διεξήχθη την
Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των
μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των
μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα
είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου, συμμετείχαν
και ψήφισαν 163 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 51.729.733 μετοχές και
ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 72,43% επί
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί
όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και
Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την
εταιρική χρήση 2019, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της
Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης
εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης
Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε
31.12.2019, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το
νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

http://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes-katastaseis/
Ψήφοι Υπέρ: 51.417.405
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 312.328

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019. Μη
διανομή μερίσματος προς μετόχους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις εξελίξεις σε σχέση με
την πανδημία COVID-19, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μη διανομή μερίσματος από τα
καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και τη μεταφορά των εν λόγω κερδών στη νέα χρήση, προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της
Εταιρείας.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των κερδών ως ακολούθως:
Α) Δημιουργία τακτικού αποθεματικού ποσού 1.163.747,62 ευρώ.
Β) Μη διανομή ελάχιστου μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, βάσει του άρθρου
161 του Ν.4548/2018.
Γ) Τη Διανομή αμοιβών ΔΣ ποσού 2.000.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2019 βάσει του
άρθρου 109 του Ν.4548/2018 και διανομή αμοιβών μελών Επιτροπής Ελέγχου ποσού
€50.000 από τα κέρδη της χρήσης 2019.
Ψήφοι Υπέρ: 51.709.733
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 20.000

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των
Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία και κατ’ άρθρο 108 του Ν.
4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, ήτοι την ελεγκτική εταιρεία
με την επωνυμία Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., με έδρα
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση
2019.

Ψήφοι Υπέρ: 51.049.618
Ψήφοι Κατά: 355.916
Αποχή: 324.199

ΘΕΜΑ 4: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση
1/1/2020 – 31/12/2020 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Α) Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, όπως
διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και τον έλεγχο
φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020.

Β) Τον διορισμό: του κ. Γιάννη Πιέρρου του Αντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό
μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 35051, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Παναγιώτη
Παπάζογλου του Ιωάννη – Κωνσταντίνου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16631, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Γ) Την συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας που διαμορφώνεται στο ποσό των
187.500 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020
και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020.
Ψήφοι Υπέρ: 51.709.733
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 20.000

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 βάσει του
άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του συνόλου των
αμοιβών, προερχόμενες από κέρδη της χρήσης 2019, ποσού 2.000.000 Eυρώ για το έτος
2019, που καταβλήθηκαν σε δύο εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη,
Πρόεδρο Δ.Σ. και Δημήτριο Γερογιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο. Η Τακτική Γ.Σ. της 29ης
Μαΐου 2019 είχε προεγκρίνει συνολικά για τα δύο ως άνω εκτελεστικά μέλη όριο αμοιβών
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 μέχρι του συνολικού ποσού του 2.000.000
Eυρώ.
Ψήφοι Υπέρ: 51.661.623
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 68.110

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, προερχόμενες από
κέρδη της χρήσης 2019, ποσού 50.000 ευρώ για το έτος 2019, που Θα καταβληθεί σε ένα
μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ.κ. Νικόλαο Σοφιανό – Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου. Η
Τακτική Γ.Σ. της 29ης Μαΐου 2019 είχε προεγκρίνει συνολικά για τα μέλη της Επιτροπής
Ελέγχου όριο αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 μέχρι του συνολικού
ποσού του 100.000 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προέγκριση συνολικά για το έτος
2020 και κατά ανώτατο όριο αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού 100.000
ευρώ, βάσει του εύρους των καθηκόντων τους και του χρόνου απασχόλησής τους.
Ψήφοι Υπέρ: 51.709.733
Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 20.000

ΘΕΜΑ 7: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με το
άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το
άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.aegeanair.com.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών
που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, καθώς και τις
λοιπές απαιτούμενες κατ’ άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί
βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.2019, με επιμέλεια του Διοικητικού
Συμβουλίου και εγκριθεί στην από 16η Απριλίου 2020 Συνεδρίασή του, αφού λήφθηκαν
υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας (όπως αποφασίσθηκαν
στην από 1.2.2020 συνεδρίασή της).

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Ψήφοι Υπέρ: 48.957.528
Ψήφοι Κατά: 2.728.355
Αποχή: 43.850

ΘΕΜΑ 8: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Κηφισιά

21 Ιουλίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v