Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 22.7.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 38,61744% (ήτοι, 39.051.425,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες εταιρικες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρικη Χρήση 2019 (από 1- 1-2019 μέχρι και 31-12-2019), β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2019- 31.12.2019.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2020 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

4) Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/ αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2019. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση για τη χρήση του 2020 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

5. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

6. Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

7. Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Πολιτικής επενδύσεων της Εταιρίας σε χρεόγραφα, τον διορισμό των μελών της και τον καθορισμό της Πολιτικής Επενδύσεων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v