ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35

ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε» με την από 23 Ιουλίου 2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας Επιδαύρου 5, στον Ρέντη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και  των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση  2019
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2019
Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και  αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της  χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής  Ελέγχου για τη χρήση 2019.
Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
10.  Έγκριση της από  14/11/2019  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν εξουσιοδότησης παρασχεθείσης από την υπό ιδία ημερομηνία  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  Εταιρείας, εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ,κ, 1.Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ 2. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη,   Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ και 3. Θεοδωρόπουλο Σταύρο του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ για θητεία από της εκλογής τους έως τις 30/9/2021.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  ή  την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E,  ή οποιανδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας, για την επιλογή  του τρόπου λύσης  και    εκκαθάρισης  ή  μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.
Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις
 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ.γ’ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

 Στη  Γενική  Συνέλευση  δικαιούται  να  συμμετέχει  όποιος  εμφανίζεται  ως  Μέτοχος  στα  αρχεία  του  Συστήματος  Άυλων  Τίτλων  (Σ.Α.Τ.)  που  διαχειρίζεται  η  εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές)                                                                                                                                                                                                                           της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας  με τα  αρχεία του Σ.Α.Τ. Η  ιδιότητα  του  Μετόχου  πρέπει  να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της  20/08/2020  (ημερομηνία  καταγραφής)  δηλ.  της  πέμπτης  (5ης)  ημέρας  πριν  από  την  ημέρα  συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη                                                                                                         μετοχική  ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει  στην Εταιρεία  το  αργότερο  την 22/8/2020,  ήτοι  την  τρίτη (3η)  ημέρα  πριν  από  τη  συνεδρίαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  όπως  αυτή  προβλέπεται  στο  αρ. 124  παρ. 6  ν. 4548/2018.

 Για  την  Επαναληπτική  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της   1ης  Σεπτεμβρίου  2020,  η  ιδιότητα  του  Μετόχου  πρέπει  επίσης  να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της 20/08/2020 (ημερομηνία  καταγραφής)  δηλ.  της  πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από  την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου  ότι  η  ημερομηνία  της  επαναληπτικής  συνεδρίασης  δεν  απέχει  περισσότερες  από  τριάντα  (30) ημέρες από την αρχική). Έναντι  της  Εταιρείας  θεωρείται  ότι  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  Μετόχου  κατά  την  ως  άνω  αναγραφόμενη  ημερομηνία  καταγραφής. Σε περίπτωση μη  συμμόρφωσης προς  τις διατάξεις  του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος                               μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η  άσκηση  των  εν  λόγω  δικαιωμάτων  δεν  προϋποθέτει  τη  δέσμευση  των  μετοχών  του  δικαιούχου  ούτε  την  τήρηση  άλλης  ανάλογης  διαδικασίας,  η  οποία  περιορίζει  τη  δυνατότητα  πώλησης  και  μεταβίβασης  αυτών  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία                                                                         της Γενικής Συνέλευσης.

 Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων  Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25/08/2020, παρατίθενται  κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018. (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν, με  αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση  ήτοι  την  10/8/2020,  να  ζητήσουν  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  να  εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η  αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση  ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση  στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη  δημοσιοποιείται  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η  προηγούμενη  ημερήσια  διάταξη,  δεκατρείς  (13) ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ήτοι  την  12/8/2020  και  ταυτόχρονα  τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο  4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι  δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.  

 (β)  Μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου  έχουν  το  δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την  τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει  στο  διοικητικό  συμβούλιο  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης, ήτοι έως την 18/8/2020, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19/8/2020.  

 (γ)  Με  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  ήτοι  την  19/8/2020,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  το  διοικητικό συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες  για  τις  υποθέσεις  της Εταιρείας,  στο  μέτρο  που αυτές είναι  σχετικές  με  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν  αυτές  διατίθενται  ήδη  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Εταιρείας,  ιδίως  με  τη  μορφή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων.    Επίσης,  με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  να  ανακοινώσει  στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία , καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας , καθώς και κάθε   παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από  οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.   Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις  της  παρούσας  παραγράφου  το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  απαντήσει  ενιαία  σε  αιτήσεις  μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.   (δ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η  οποία  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  ήτοι  την  19/8/2020,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  πληροφορίες  για  την  πορεία  των  Εταιρικών  υποθέσεων  και  την  περιουσιακή  κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

 Σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  την  άσκηση  του  σχετικού  δικαιώματος,  οι  Μέτοχοι  οφείλουν  να  αποδεικνύουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  καθώς  και,  εκτός  από  την  πρώτη  περίπτωση  της  παραγράφου Γ ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του  μετόχου  μπορεί  να  γίνεται με κάθε  νόμιμο  μέσο και,  πάντως,  βάσει ενημέρωσης  που λαμβάνει  η  Εταιρεία  από  το  Κεντρικό  Αποθετήριο  Τίτλων,  εφόσον  παρέχει  υπηρεσίες  μητρώου,  ή  μέσω  των  συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη  περίπτωση.  

 Τα ως  άνω  δικαιώματα  μειοψηφίας μπορούν  να  ασκηθούν  και  από  ενώσεις Μετόχων  στο  όνομά  τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για  την  άσκηση  των  δικαιωμάτων  αριθμό  μετοχών.  Ως  δικαίωμα  μειοψηφίας  δεν  θεωρείται  το  δικαίωμα  που  μπορεί  να  ασκηθεί  από  κάθε Μέτοχο.  Η  ένωση  πρέπει  να  έχει  γνωστοποιήσει  την  έγκυρη σύσταση και  το καταστατικό  της στην Εταιρεία  της οποίας Μέτοχοι είναι  τα μέλη  της, ένα  μήνα  πριν  από  την  άσκηση  των  παραπάνω  δικαιωμάτων.  Στη  δήλωση  άσκησης  του  δικαιώματος  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  ονόματα  των  μετόχων,  για  λογαριασμό  των  οποίων  ασκείται  το  δικαίωμα.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου 

Ο  Μέτοχος  συμμετέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  και  ψηφίζει  είτε  αυτοπροσώπως  είτε  μέσω  αντιπροσώπων.  Κάθε  Μέτοχος  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  μπορεί  να  διορίζει  μέχρι  τρεις  (3) αντιπροσώπους  για  μία  και  μόνη  Γενική  Συνέλευση  ή  για  όσες  Συνελεύσεις  λάβουν  χώρα  εντός  ορισμένου χρόνου.  Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε  περισσότερους  του  ενός  λογαριασμούς  αξιών,  ο  περιορισμός  αυτός  δεν  εμποδίζει  τον  εν  λόγω  Μέτοχο  να  ορίζει  διαφορετικούς  αντιπροσώπους  για  τις  μετοχές  που  εμφανίζονται  στον  κάθε  λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους  Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.  

 Ο  Αντιπρόσωπος  ψηφίζει  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Μετόχου,  εφόσον  υφίστανται,  και  υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του  Πρακτικού  της  Γενικής  Συνέλευσης  στην  αρμόδια  Αρχή  ή  εάν  η  Απόφαση  υποβάλλεται  σε   δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του  Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης  ακόμη  και  αν  η  ψήφος  του  Αντιπροσώπου  ήταν  αποφασιστική  για  τη  λήψη  τους.  Ως  προς  το  διορισμό και  την ανάκληση ή αντικατάσταση  του αντιπροσώπου και  τις υποχρεώσεις  του  αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.   

Ο  αντιπρόσωπος  Μετόχου  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  Εταιρεία,  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο  στους  Μετόχους  για  την  αξιολόγηση  του  κινδύνου  να  εξυπηρετήσει  ο  Αντιπρόσωπος  άλλα  συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου Μετόχου.   Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως  όταν ο Αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο Νομικό  Πρόσωπο  ή  οντότητα  η  οποία  ελέγχεται  από  το  Μέτοχο  αυτόν, (β)  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή  άλλου Νομικού Προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο  της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας,(δ)  είναι  σύζυγος  ή  συγγενής  πρώτου  βαθμού  με  ένα  από  τα  φυσικά  πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).   Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην  Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της  Γενικής Συνέλευσης.   Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (http://www.mathios.com)   το έντυπο που πρέπει  να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό Αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση:  Επιδαύρου 5, 182 33 Ρέντης ή αποστέλλεται στο fax:210‐4903949 δύο (2) τουλάχιστον ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Ο  δικαιούχος  καλείται  να  μεριμνά  για  την  επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού Αντιπροσώπου και της παραλαβής  του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2160709199 (κα Σοφία Αντωνάκη).   Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη  φυσική  παρουσία  τους  στον  τόπο  διεξαγωγής  της,  η  δυνατότητα  ψήφου  εξ’  αποστάσεως  είτε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  είτε  δι΄  αλληλογραφίας  καθώς  και  η  δυνατότητα  διορισμού  και  ανάκλησης  αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Οι  πληροφορίες  των  παρ. 3  και  4  του  άρθρου  123  του  ν. 4548/2018  συμπεριλαμβανομένης  της  πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του  σχεδίου  απόφασης  για  το  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  καθώς  και  πληρέστερες  πληροφορίες  σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του  ν. 4548/2018  θα  διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  της (http://www.mathios.com)       Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του  άρθρου  123  του  ν. 4548/2018  θα  διατίθεται  και  σε  έγχαρτη  μορφή  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση:  Επιδαύρου 5, Α Ι Ρέντης,

Ρέντης 23 Ιουλίου  2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ιωάννης Κ. Μαθιός

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v