Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 27/07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).

9. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v