Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Νίκας την 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2) Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2019, στους Μετόχους της Εταιρείας από τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4) Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2020.

6) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την
άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €10.000.000,08, και την έκδοση μέχρι 83.333.334 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,12 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

8) Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

9) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

10) Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν. 4449/2017καθόσον λήγει η θητεία της υπάρχουσας.

11) Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.

12) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

13) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας (Διάρκεια- η διάρκεια της εταιρείας λήγει το 2021 οπότε και θα την τροποποιήσουμε σε αόριστη διάρκεια).

14) Άλλα θέματα.

*H Έκθεση του ΔΣ της Νίκας για τη ΓΣ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v