ΕΚΤΕΡ: Ενέκρινε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου η ΓΣ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 9 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 5.845.376 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,959% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχει ως ακολούθως :

Θέμα Μόνο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου και συγκεκριμένα (α) από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου, ενώ (γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζεται από τα μέλη της που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν. 4449/2017. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Ειδικότερα επί του θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 5.845.376

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,959%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.845.376

Αριθμός ψήφων υπέρ : 5.845.376 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0Σε συνέχεια της ΕΓΣ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυθημερόν σε συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της Συνέλευσης και κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όρισε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, (α) τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία και Αριστείδη Παπαδόπουλο του Χρήστου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) την κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, μη Εκτελεστικό Μέλος.Σε συνέχεια των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου στην πρώτη συνεδρίασή της που έγινε ομοίως στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε Πρόεδρο της τον κ. Γεώργιο Πλιάτσικα, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν.4449/2017.Επίσης η Επιτροπή όρισε τη θητεία της συμπίπτουσα με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Ελέγχου. Περαιτέρω η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να προβεί σε αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ώστε να προσαρμοστεί προς τις νεότερες διατάξεις, ο οποίος (νέος Κανονισμός) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:- Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία, Λογιστή, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 45, που γεννήθηκε στη Φυλακτή Καρδίτσας το 1961, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ.559981/27.11.2010/Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με ΑΦΜ 043466660 – ΔΟΥ Αμαρουσίου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

- Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Τσιμισκή αρ. 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοχο του ΑΔΤ AM.048714/18.09.2014/Α.Τ. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 044055592 – ΔΟΥ ΔΆ Αθηνών, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

- Αριστείδη Παπαδόπουλο του Χρήστου, Ασφαλιστικό Σύμβουλο, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 20, που γεννήθηκε στην Μαραθέα Καρδίτσας το 1968, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ.183708/20.05.2015/Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ 057164804 – ΔΟΥ Καρδίτσας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v