Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.» 

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 08/10/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,37% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.620.844 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)      Εγκρίθηκαν ομοφώνως (ποσοστό πλειοψηφίας 100% του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου) οι  όροι της σύμβασης εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμ. του ν. 3588/2007, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου σύμφωνα και με την από 16/09/2020 απόφαση του ΔΣ αυτής. Επιπλέον αυτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης της Εταιρείας κατά τις διαπραγματεύσεις της με το σύνολο των πιστωτών της και τον στρατηγικό επενδυτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της εταιρείας και τον στρατηγικό επενδυτή, να εξειδικεύσει περαιτέρω και να οριστικοποιήσει τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές και τον στρατηγικό επενδυτή, να υποβάλει προς έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο την επιτευχθείσα συμφωνία και, τέλος, να πράξει οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

2)      Εγκρίθηκε ομοφώνως (ποσοστό πλειοψηφίας 100% του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου) η  προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, η  τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, καθώς, επίσης, και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, παρασχέθηκε δε σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κο Γεώργιο Δημητρίου, για την υπογραφή του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

 

Αιγάλεω, 09/10/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v