Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΕΚΡΟΨ: Προαναγγελία ΓΣ (ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 31.05.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση.

3. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

6. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

7. Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

9. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμός της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

10. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v