Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Πρόσκληση σε Γ.Σ στις 12/7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική
Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (
ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10 – Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και
Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» και κωδικό ISIN:
GRS412503005 (εφεξής η «Εταιρία») με την από 18/06/2021 απόφασή του καλεί τους κ.κ.
μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 12/07/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12η
(GMT +03:00) στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.
62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
01.01.2020 – 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 –
31.12.2020,
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 –
31.12.2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική
χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020 και
προέγκριση των αμοιβών τους κατά την εταιρική χρήση 2021.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020
7. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας
8. Υποβολή και έγκριση των τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
9. Εκλογής ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου
11. Ανακοινώσεις.
Εάν η απαρτία που απαιτείται από το νόμο (1/5) δεν επιτευχθεί για τη συζήτηση και τη λήψη
αποφάσεων για ένα ή περισσότερα θέματα, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς
δημοσίευση ειδικής πρόσκλησης σε επαναλαμβανόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην στο ίδιο μέρος, στις 19/07/2021, Δευτέρα στις 12:00 (GMT
+03:00).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v