Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική  ΓΣ της 23/6/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:

 

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.292.333  ήτοι  ποσοστό 84,599% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2020 (1/1/2020 -31/12/2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2020 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 2.    Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (1-1-2020  έως 31-12-2020).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2020 .

 3.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί η συνολική διαχείρηση της χρήσης 2020 της εταιρίας από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 τα μέλη του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 4.    Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2021 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2021 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ. Καθώς και των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων της μητρικής και την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθεί από την εταιρία GRANT THORNTON.   

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι ίδια με την προηγούμενη χρήση .

Επίσης τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού.

 5.    Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί την εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και των διατάξεων του Ν.4706/2020.

 6.    Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών των μελών του ΔΣ της εταιρίας για την χρήση του 2020, μετά τον έλεγχο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

 7.    Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2020 και προέγριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021)

 Εγκρίθηκαν παμψηφεί στο σύνολο τους οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2020 καθώς και η προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για την χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 8.    Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως έχει.

  Εγκρίνεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ η εγκεκριμένη από την ΓΣ της 19/6/2019 πολιτικής αποδοχών των μελών του ΔΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.

 9. Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το ΔΣ πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.

 10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την διαχ.χρήση 2020.

 11. Παραχώρηση άδειας για τα Μέλη του ΔΣ καθώς και των στελεχών-διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στο ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

 

12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθούν άμεσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v