Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 24 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11 Β.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι: (α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου.

Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30) 2108029409 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] (β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. (γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. (δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3] Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

6) Εγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

8) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

9) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 Ν.4706/2020) της Εταιρείας

10) Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών.

11) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12) Διάφορα θέματα και ανακoινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v