ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας, και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του την 18/06/2021, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

2. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2020 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.Επικύρωση Αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

7.Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v