Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BYTE: Αποφάσεις ΓΣ

Επραγματοποιήθη σήμερα, 24ην Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Συνέλευση παρέστησαν ( 14 ) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.499.347 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 72,707 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν παμψηφεί και ομοφώνως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2020 έως 31/12/2020, η ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.499.347

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών): 0

2.- Ενεκρίθη η διάθεση κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και η διανομή μερίσματος ποσού 506.112,2880 ευρώ (μικτού ποσού), ήτοι μέρισμα (μικτόν) 0,0320 ευρώ ανά μετοχήν, επί του οποίου παρακρατείται φόρος εκ ποσοστού 5% και, συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενον συνολικό ποσόν του μερίσματος ανέρχεται εις 480.806,6736 ήτοι 0,0304 ευρώ ανά μετοχήν, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι επενδυτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), ήτοι την 09-07-2021, ημέρα Παρασκευή και με ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος την 14-07-2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρωτρίας τραπέζης «ALPHA BANK».

Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347.

Αριθμός θετικών ψήφων 11.487.149

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 12.198

Αριθμός αποχών (παρών): 0


3.- Απηλλάγησαν παμψηφεί και ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020.


Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.499.347

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών): 0


4- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 και καθωρίσθη η αμοιβή των. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 οι: α) Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου και της Ευθαλίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού αριθ. 34 (Τ.Κ. 15451), Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914 Α.Δ.Τ. Φ 094650/18-06-2001 Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 133218950), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου και της Αναστασίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αριθ. 19 (Τ.Κ. 11147), Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2948, Α.Δ.Τ ΑΟ 110670/07-11-2019 Τ.Α. Γαλατσίου ( Α.Φ.Μ. 127811788), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της στην πόλη των Αθηνών και επί της οδού Πατησίων αριθ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» (ΓΕΜΗ 153478203000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 062). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές για την χρήση 2020.


Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.487.149

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 12.198

Αριθμός αποχών (παρών): 0


5.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών των κατά την οικονομική χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές των ανωτέρω προσώπων για την χρήση 1/1/ 2021 έως 31/12/2021, οι οποίες καθωρίσθησαν εις το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών των δια την προηγουμένην χρήσιν.


Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.487.149

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 12.198

Αριθμός αποχών (παρών): 0


6.- Ενεκρίθη η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.487.149

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 12.198

Αριθμός αποχών (παρών): 0


7.- Παρεσχέθη η αδεία, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς

Αριθμός μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι: 11.499.347 , εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου 72,707 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.499.347 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.499.347

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών): 0


8.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v